• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie do Szpitala

1.    Tryby przyjęcia do szpitala:

2.    Pacjent przyjmowany do Zakładu jest zobowiązany posiadać:

3.    Pacjent może przekazać w momencie przyjęcia do Zakładu swoje wartościowe przedmioty rodzinie /innej wskazanej przez siebie osobie/, lub do depozytu. Zakład nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe jeśli nie zostały oddane do depozytu przez pacjenta.

4.    Pacjent przyjmowany na Oddział powinien posiadać przy sobie: 
•    Przybory toaletowe, 
•    Szlafrok, 
•    Piżama, 
•    Obuwie domowe. 
•    Wyniki badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie, 
•    Leki i inne środki medyczne, które zażywa w związku z chorobą inną niż powód przyjęcia do szpitala. 

Przy przyjęciu na oddział pacjenci, którzy stosują jakiekolwiek leki, powinni je oddać do depozytu personelowi medycznemu.

5.    Świadczenia zdrowotne na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia są udzielana na podstawie dowodu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 
 

6.    Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń może być:

•    Dla emeryta lub rencisty:

•    Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

•    Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

•    Dla osoby ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS):

•    Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

•    Dla osoby korzystającej z pomocy opieki społecznej:

•    Dla osoby bezrobotnej ( o ile nie jest ubezpieczona, jako członek rodziny):

•    Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej tj. współmałżonka osoby z wyżej wymienionych grup, o ile nie jest ubezpieczony z własnego tytułu, dziecka osoby ubezpieczonej, wnuka osoby ubezpieczonej, o ile nie jest zgłoszony przez rodziców lub szkołę.

W przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia dodatkowo dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki / do 26 roku życia / lub niepełnosprawność. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów. 
•    Inni ( np. duchowni, stypendyści):

•    Dla osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. W razie konieczności udzielenia świadczeń, osoba uprawniona z innego państwa członkowskiego, przebywająca czasowo na terytorium Polski, ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej na podstawie:

 1. Ubezpieczenie – EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - EKUZ
 2. Dokument potwierdzający tożsamość pacjenta ( paszport, dowód osobisty).
 3. Karta informacyjna ( wypełnia lekarz w dwóch egzemplarzach) – przy wypisie
 1. DRUK E112 ( z wypełnionym drukiem pacjent pojawia się w Zakładzie Opieki Zdrowotnej).
 2. Ubezpieczenie – EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - EKUZ
 3. Dokument potwierdzający tożsamość pacjenta ( paszport, dowód osobisty).
 4. Karta informacyjna ( wypełnia lekarz w dwóch egzemplarzach) – przy wypisie.

W przypadku ich braku, pacjent sam pokrywa koszty leczenia.

Jeśli ubezpieczony: 
•    nie przedstawił dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, lub 
•    nie opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy niż miesiąc 
pokrywa koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych.


8.    Jeżeli osoba ubezpieczona nie przedstawi dokumentu uprawniającego do bezpłatnego wykonania świadczeń zdrowotnych lub nie ureguluje składek w terminie określonym w ustawie i poniesie koszty świadczenia, może później ubiegać się o zwrot kosztów leczenia od instytucji ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ), przedstawiając w późniejszym terminie dokument ubezpieczenia.


9.    W przypadku pracowników, za których nie opłacano regularnie składki zdrowotnej, ewentualne koszty leczenia pracownika poniesie pracodawca.


10.    Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń zdrowotnych nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia lub obciążenia pacjenta kosztami leczenia w następujących przypadkach: 
•    nagłego zachorowania 
•    wypadku, urazu lub zatrucia 
•    stanu zagrożenia życia lub porodu 
Dowód ubezpieczenia zdrowotnego może zostać przedstawiony przez ubezpieczonego w innym czasie, nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia o ile pacjent nadal przebywa w szpitalu lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Przedstawione powyżej zasady nie dotyczą dzieci przed ukończeniem 6 miesiąca życia.

Wersja XML

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
ul. 11 Listopada 5c
42-100 Kłobuck
tel. 34 317 22 06
fax 34 317 23 01
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1752764
w tym miesiącu: 19217
dzisiaj: 332